uvodná stránka


 

GEOMORPHOLOGIA SLOVACA

Časopis o aktuálnych
a v súčasnosti riešených
geomorfologických problémoch na Slovensku.
Vydáva Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV.
Vychádza dvakrát ročne.
Pokyny pre prispievateľov (PDF súbor, 122 kB)
Formulár na recenzný posudok  (RTF súbor, 22 kB)

The journal
about the actual geomorphologic problems.
Edited by Association of Slovak Geomorphologists.
Published twice per year.


 REDAKČNÁ RADA:
Hlavný redaktor:
Editor-in-Chief:
Doc. RNDr. Jozef MINÁR CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
e-mail: minar@fns.uniba.sk
 
Výkonný redaktor:
Executive Editor:
Doc. RNDr. Ján LACIKA, CSc.
Geografický ústav SAV, Bratislava,
e-mail: lacika@savba.sk
 
Redakcná rada:
Editorial Board:

RNDr. Pavol BELLA, CSc.
Správa slovenských jaskýn, Liptovský Mikuláš

Doc. RNDr. Jozef JAKÁL, DrSc.
Geografický ústav SAV, Bratislava

RNDr. Karel KIRCHNER, CSc.
Ústav geoniky AV CR, Brno

Mgr. Ján NOVOTNÝ, PhD.
Geografický ústav SAV, Bratislava

Doc. RNDr. Miloš STANKOVIANSKY, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

RNDr, Ján URBÁNEK, CSc.
Geografický ústav SAV, Bratislava
 

Redakcia:
Editorial Office:

Doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Geografický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73 Bratislava 1
e-mail: lacika@savba.sk
tel.: ++421 2 52492751


Príspevky sú recenzované.
Casopis vychádza dvakrát rocne.
Rozširuje ho a objednávky prijíma redakcia.
Cena jedného císla 100,- Sk.
ISSN 1335-9541.

Prispievatelia si možu stiahnuť
Pokyny pre prispievateľov (PDF súbor, 122 kB)

Oponenti si možu stiahnuť formulár na recenzný posudok
(22 kB; formát RTF, vhodný pre všetky textové editory - MS Word, OpenOffice...)

  optimalizované na rozlíšenie 800x600